Проекти

Проекти

 

От новата 2016/2017 учебна година в ОУ”Отец Паисий“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ – финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дейностите по проектът „Твоят час“ в ОУ”Отец Паисий“ са насочени към учениците за развитие на извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. Проектът ще продължи 29 месеца.
Акцент ще бъдат допълнителните дейности по английски език, български език, математика. Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията и в още една по интереси.
Групите за учениците с обучителни затруднения ще са до 5 ученици, а тези по интереси – до 4.
Дейностите по интереси ще са в областите Наука, техника и технологии; Гражданско образование; Изкуства, култура и др.

За учебната 2016-2017 година са сформирани следните групи:

Дейности и ръководители:

1.Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

  • „Български език за деца белингви“ – тематична област „БЕЛ“ – р-тел Анка Димитрова
  • „В света на математиката“ – тематична област „Математика“ – р-тел Гинка Лучкова
  • „Да четем заедно“ – тематична област „БЕЛ“- р-тел Златка Иванова
  • „Занимателен български език“ – тематична област „БЕЛ“ – р-тел Мария Чолакова

2.По интереси:

  • „Английски език-6-7 клас“ – тематична област „Чужд език” – р-тел Величка Божкова-Калоферова
  • „Вокална група“ – тематична област „Музика“ – р-тел Севджан Рамадан-Емурла
  • „Математика за всички“ – тематична област „Математика” – р-тел Гергана Костадинова
  • „Театрална школа за деца“ – тематична област „Изкуство и култура” – р-тел Теодора Кирякова

 

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“: