Профил на купувача

Профил на купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки:

„Профил на купувача“ е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

 

10.09.2014г.

Предметът на поръчката включва приготвяне и доставяне на готови ястия(кетъринг) по предварителна заявка за учебната 2014/2015 година за учениците от I-VIII клас включително и доставка на закуски за учениците от I-VI клас на ОУ „Отец Паисий“ с.Искра, област Пловдив по Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

20.09.2012г.

Предметът на поръчката включва приготвяне и доставяне на готови ястия(кетъринг) по предварителна заявка за учебната 2012/2013 година за учениците от I-VIII клас от ОУ „Отец Паисий“ с.Искра, област Пловдив по Проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.Прогнозен брой – 73 ученици, прогнозен брой учебни дни – 150.Единична цена на 1/един/ обяд до 1.70/един лев и седемдесет стотинки / лева с ДДС.